Ανακοινώσεις

Πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1 «Επαγγελματική Κατάρτιση», με απευθείας ανάθεση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση εταιριών «ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (έργου) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ.2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», ανακοινώνει πως θα προβεί στην επιλογή φορέα πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1 «Επαγγελματική Κατάρτιση», με απευθείας ανάθεση.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης που αφορά σε «Ψηφιακές Δεξιότητες- ΤΠΕ», οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να λάβουν μέρος, εφόσον το επιθυμούν, σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από Φορεάς/είς Πιστοποίησης ο/οι οποίος/οι είναι πιστοποιημένος/οι Φορέας/είς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ από τον ΕΟΠΠΕΠ και  διαπιστευμένος/οι φορέας/είς σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, να χορηγεί/ούν πιστοποιητικά για την απόκτηση δεξιοτήτων στα ειδικότερα προγράμματα κατάρτισης όπως περιγράφονται παρακάτω.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα  να καταστούν κάτοχοι Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής που έχουν εκδοθεί από τον/τους Φορέα/είς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής (ΤΠΕ Ι, ΤΠΕ ΙΙ, ΤΠΕ ΙΙΙ) και να καταχωρηθούν με επιμέλεια του/των Φορέα/ων και σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Καλούνται οι φορείς Πιστοποίησης να μας εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την Οικονομική Προσφορά (συνημμένο αρχείο) έως την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Απόφαση Έκδοσης του Τελικού Καταλόγου των Επιχειρηματικών Σχεδίων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με Κωδικό: «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τ

Εκδόθηκε ο Τελικός κατάλογος των Επιχειρηματικών Σχεδίων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με Κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ TΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 9.7399/20-12-2019 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ TΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 9.7399/20-12-2019 (ΑΔΑ Ψ5ΤΛ46ΜΤΛΚ-ΠΒΨ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.

Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing»

Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)» 

Ο Οργανισμος Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έχοντας υπόψη την με αριθμ. 35134ν/16-6-2020 (ΦΕΚ 2639/Β/30-6-2020) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τρίτη 7-7-2020 και ώρα 11:00 πμ με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 27-9-2020 και ώρα 23:59 μμ.

Υποκατηγορίες