Ανάρτηση Προσωρινού Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών Ενέργειας Β1 Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης , στο Πλαίσιο της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Ανακοινώνονται

 Οι Προσωρινοί πίνακες, αποτελεσμάτων για την συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών/τριών  ενέργειας Β1 συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

Οι Προσωρινοί  πίνακες αποτελεσμάτων  αναρτώνται σύμφωνα με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ως σημείο αναφοράς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποβολής δικαιολογητικών.