Ανακοινώσεις

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» OPEN DAY

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Α, για το έργο  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)»  η ένωση Εταιρειών, «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. & ΣΙΑ Ο.Ε.,

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» OPEN DAY   

   κατά την οποία ωφελούμενοι του παραπάνω έργου θα έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων.

 Στόχος της  συνάντησης  είναι 

  • H σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας στα πλαίσια υποστήριξης της Ενέργειας Δ – «Επιδότηση θέσεων εργασίας» του έργου
  • Η δικτύωση νέων επιχειρηματιών που προέκυψαν από την υλοποίηση της Ενέργειας Γ - «Προώθηση επιχειρηματικότητας» του έργου.

 Σκοπός της ένωσης είναι να προσεγγίσει επιχειρήσεις, να  ενημερώσει τους ωφελούμενους του έργου για ενδεχόμενες ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας και να επιχειρήσει την σύζευξη τους με πιθανές  θέσεις  εργασίας.