Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ:9.7031/09-12-2019) για την διεύρυνση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο της πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publ

Η Ένωση εταιριών «ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, προβαίνει στην επαναδημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» και ειδικότερα της Ενέργειας Α αυτού με τίτλο: «Επαγγελματική συμβουλευτική», η οποία θα περιλαμβάνει και υποενέργεια εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου. Το ως άνω μητρώο θα απαρτίζεται από δύο επιμέρους υπομητρώα:

α. Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού,
β. Σύμβουλοι επιχειρηματικότητας,

Η Ένωση καλεί τους  ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το έργο και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής .

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία: