Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν όσοι εκ των ωφελούμενων:

  • Παραμένουν άνεργοι
  • ή/ β΄ έχουν εξεύρει θέση μερικής ή πλήρους απασχόλησης ή /και ορισμένου χρόνου (πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών της παρούσας ή κατά την διάρκεια αυτής. Η παρακολούθηση των υλοποιούμενων Ενεργειών από τους εργαζόμενους ωφελούμενους, θα διενεργείται σε χρόνους που δεν συμπίπτουν με τις ώρες εργασίας τους.
  • ή΄/γ) έχουν συστήσει ατομική επιχείρηση πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση τους με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα 13 Νοεμβρίου έως 29 Νοέμβριου 2019.